10 Most Powerful Business Families in India

Shweta Singh & Jai Prakash

Tata Family
Ambani Family
Adani Family
Birla family
Mittal Family
Bajaj Family
Godrej Family
Jindal Family
Mistry Family
Premiji Family
Also Check