Top 10 Yoga Asanas for Weight Loss

Shweta Singh & Jai Prakash

Bow Pose (Dhanurasana)
Bridge Pose (SetuBandha Sarvangasana)
Sun Salutation (Surya Namaskar)
Boat Pose (Naukasana)
Triangular Pose (Trikonasana)
Upward Plank (Purvottanasana)
Warrior Pose (Veera Bhadrasana)
Plank Pose (Chaturangadandasana)
Shoulder Stand (Sarvangasana)
Cobra Pose (Bhujangasana)
Also Check